Souborové vyšetření ledvin

Souborové vyšetření ledvin

Indikace:určení stupně postižení selhávajících ledvin u diabetických postižení, nefrosklerózy, ischemie i jiných diagnóz. Diferenciální diagnostika mezi ledvinnými postiženími. Určení typu proteinurie. Zhodnocení koncentrační schopnosti ledvin a minerálového metabolismu.

Požadavky na lékaře:Zadat do žádanky požadavek na vyšetření ledvinového souboru a poučit pacienta (viz níže). K žádance je třeba připojit informaci, nebo vepsat do žádanky seznam základních interních diagnóz, hmotnost a výšku. Je naprosto nezbytné uvést medikaci!

Požadavky na pacienta:Sběr moči za 24 hodin. Pacient se ráno naposledy vymočí do záchodu a po té již každou další moč až do dalšího rána sbírá do čisté nádoby. Ze smíchané moči po změření objemu předá vzorek této moči spolu s údajem o vymočeném objemu. Spolu s tímto vzorkem odevzdá ještě druhý vzorek moči, vymočený ráno před odběrem. V laboratoři bude pacientovi odebrán vzorek krve. Pacient musí k odběru přijít nalačno.

Seznam vyšetřených analytů v séru:  Urea, Kreatinin, Na, K, Cl, cystatin C, Albumin, Glukóza, Osmolalita,

Seznam vyšetřených analytů v moči:  Urea, Kreatinin (v ranním vzorku i sbírané moči), Na, K, Cl, cystatin C, Albumin, Celková bílkovina, Glukóza, Osmolalita, Hustota, GMT.

Výsledek:Z naměřených hodnot a zadaných údajů od lékaře se vypočtou čtyři varianty glomerulární filtrace, srovná teoretická osmolalita s naměřenou, vypočtou frakční exkrece a odpady. Zhodnotí se proteinurie několika indexy.

Závěr:Výsledkový list obsahuje kromě naměřených výsledků a výpočtů i slovní závěr vypracovaný lékařem biochemikem. Tento závěr obsahuje diagnostickou rozvahu, závěr a eventuelní doporučení.