Pracoviště CT


Základní informace

SPEA Olomouc, s.r.o. ve svých prostorách na náměstí Národních hrdinů 2, provozuje pracoviště počítačové tomografie - CT.

Pracoviště je vybaveno multidetektorovým multispirálním tomografem poslední generace, jehož velkou předností je zejména nízká radiační dávka při vyšetření. Specifikou je dále plná digitalizace pracovního procesu a návaznost na ostatní diagnostické metody, zejména klasické RTG, zubní panoramatický rentgen, ultrazvuk.Pracoviště je dostupné pro pacienty všech zdravotních pojišťoven. Pacient si po vyšetření ihned odnáší výsledek zdravotní dokumentace na CD nosiči včetně popisu pro svého indikujícího lékaře.

Provozní doba

Pondělí7:00 - 12:1512:45 - 15:30
Úterý7:00 - 12:1512:45 - 15:30
Středa7:00 - 12:1512:45 - 15:30
Čtvrtek7:00 - 12:1512:45 - 15:30


Objednávkový kontakt: Bc. Jiří Mik, telefon: 585 505 444

Recepce: 585 505 111
Poučení a informace o CT vyšetření

Informace o CT vyšetření 

Vyšetření výpočetní tomografií je moderní zobrazovací metoda, která využívá prozáření lidského těla rentgenovými paprsky k vytvoření obrazů lidského těla.
Vzniká vrstvové zobrazení, které dovoluje posuzovat změny ve vnitřních orgánech. Vyšetření CT je indikováno při akutních i chronických onemocněních. Mezi běžně prováděná vyšetření patří zobrazení mozku, páteře, hrudních orgánů, břišních a pánevních orgánů. Dávka záření při CT výrazně převyšuje dávku běžného rentgenového snímku téže oblasti těla. Na druhé straně diagnostický přínos CT vyšetření většinou mnohonásobně převyšuje výtěžnost běžného snímku. Radiační dávka je monitorovaná a náležitě optimalizovaná, poškození pacienta zářením je proto vyloučeno. Výjimkou je těhotenství, v němž nelze bezpečně vyloučit poškození plodu, a proto se v těhotenství toto vyšetření neprovádí. Ke kvalitnímu vyšetření cév a orgánů je někdy nutné nitrožilní podání jodové kontrastní látky.Nezbytným písemným dokladem k provedení vyšetření je tzv. žádanka – poukaz k vyšetření, které vyplní indikující lékař. Dále je nezbytné vaše plné poučení o vyšetřovací metodě a souhlas s výkonem CT. Součástí informovaného souhlasu je i dotazník o vašich alergiích a některých onemocněních.

Příprava před vyšetřením

K vyšetření se dostavte nalačno – minimálně 4 hodiny před vyšetřením nejezte. Je vhodné popíjet čiré tekutiny (voda, čaj) v množství přibližně 0,25 litru za hodinu, nepijte kávu, mléko nebo alkohol. Nekuřte. Je-li prováděno cílené vyšetření trávicího traktu (tenké a tlusté střevo) je nutná důkladnější příprava (vyprázdnění střeva) dle pokynů ošetřujícího lékaře, který vyšetření objednává – dietní opatření a pití očistných roztoků. Před vyšetřením břicha a pánve pacient dle pokynů lékaře pije ředěný roztok jodové kontrastní látky k označení střeva.Před výkonem i po výkonu pacient může užívat obvyklé léky, u diabetiků je nutné se předem poradit s lékařem o postupu a vyšetření provést hned brzy po ránu.Radiolog zvažuje nutnost nitrožilního podání kontrastní látky, případně doporučí preventivní podání léků k vyloučení možných komplikací spojených s nitrožilním podáním kontrastní látky. K prevenci alergické reakce 2 hodiny před vyšetřením požijte ústy 1 tabletu prednisonu nebo dithiadenu a 1 tabletu den předem večer, (dostanete od odesílajícího lékaře) - premedikace.Před vyšetřením musí pacient vyplnit dotazník a souhlas s výkonem - (INFORMOVANÝ SOUHLAS), kde sdělí personálu CT, zda v minulosti neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky, a to nejen při CT vyšetření, ale i při vyšetření cév nebo ledvin, dále musí sdělit, zda trpí poruchou funkce ledvin, bronchiálním astmatem či zeleným očním zákalem. Současně je nutné informovat o případném těhotenství, jiných alergiích (léky, potraviny, senná rýma, bodnutí hmyzem) a onemocnění cukrovkou. Je vhodné také informovat personál o případné kožní reakci na dezinfekční přípravky s obsahem jodu.Při vyšetření musí být z ústní dutiny pacienta odstraněna ústní odnímatelná protéza, dále je pacient povinen odstranit ze svého těla jakékoliv odnímatelné cizí předměty (ozdoby, náušnice apod.). Doporučujeme šperky a jiné cennosti ponechat doma.Personál pacienta poučí, které části oděvu musí sejmout ve svlékací kabince před vyšetřením. Pacient musí předem upozornit personál na jakékoli cizí těleso uvnitř těla (např. kovové kloubní náhrady, umělé chlopně, stenty, kardiostimulátory a jiné implantáty). Kovové předměty neohrožují zdraví pacienta při CT vyšetření, ale mohou zabránit vyhodnocení nálezu rentgenologem.

Průběh vyšetření

Vyšetření je prováděno v leže a pacient je povinen řídit se pokyny zdravotnického personálu (zadržení dechu na krátkou dobu).
Délka vyšetření se liší podle konkrétního typu a vyšetřované části těla a činí 15-30 minut. Je nutné spolupracovat s personálem a ležet klidně po celý výkon. V průběhu vyšetření lůžko zajíždí do otvoru v přístroji a jsou pořizovány CT obrazy. Vyšetření je naprosto bezbolestné.Vyšetření se může provádět bez nutnosti podání kontrastní látky, jakákoli příprava ani zajištění nitrožilního přístupu není nutné.V případě nutnosti podání kontrastní látky bude pacientovi zajištěn nitrožilní vstup zpravidla na paži (podobný vpich jako při odběru krve).Během a bezprostředně po nitrožilním podání se mohou vyskytnout průvodní jevy kontrastní látky. Pacient má pocit tepla po těle, ojediněle se může dostavit nevolnost či bušení srdce. Tyto pocity za krátkou dobu odezní. Nával horka bývá obvykle nepříjemný, není však nebezpečný.

Rizika a možné komplikace výkonu

Případnou závažnou komplikací jsou projevy tzv. alergické reakce, ke kterým může dojít, přestože se s nimi pacient ještě nesetkal a byl již jodovou kontrastní látkou vyšetřován. Při podávání moderních – neionických kontrastních látek, však k závažnějším komplikacím dochází výjimečně. Rozpoznání i způsob léčby těchto komplikací závisí na závažnosti alergické reakce a personál CT pracoviště je na ně připraven.Dalším rizikem je možnost zhoršení ledvinných funkcí, zvláště u již poškozených ledvin.Nadměrná funkce štítné žlázy, hypertyreóza, je důvodem k nepodání jodové kontrastní látky.Výjimečně může dojít k částečnému úniku kontrastní látky mimo žílu. Tato komplikace nebývá častá, projeví se otokem a bolestivostí, jinak však není nebezpečná.K určitým komplikacím by mohlo dojít při vpichu žilní kanyly, pokud je pacientovi pravidelně podáván lék snižující srážlivost krve. Pacient musí předem personál seznámit s užíváním těchto léků.

Chování a možná omezení v obvyklém způsobu života po výkonu

Vyšetření s kontrastní látkou:Kontrastní látka se v těle nemění a rychle se vylučuje ledvinami. Maximální množství je vyloučeno již během prvé hodiny po podání. Proto je zapotřebí po vyšetření vypít dostatečné množství tekutin, dovoluje-li to zdravotní stav. Tím je vylučování kontrastní látky urychleno. Z pracoviště může pacient odejít po 20 minutách po podání kontrastní látky. Po této době je již velmi nízká pravděpodobnost, že by se objevila nepříznivá alergická reakce. Kontrastní látka a použití prednisonu nebo dithiadenu může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, pohybovou koordinaci a rychlé rozhodování. Pacient v následujících 24 hodinách by neměl řídit vozidlo, ovládat stroje, pohybovat se ve výškách či požívat alkoholické nápoje. Doporučujeme se na vyšetření dostavit s doprovodem dospělé osoby.Pacient musí informovat personál CT pracoviště o jakýchkoli neobvyklých pocitech spojených s vyšetřením, o změnách vzhledu a barvy kůže, krvácení z vpichu a jiných neobvyklých projevech na těle.Vyšetření bez kontrastní látky:Pokud se vyšetření obešlo bez podání kontrastní látky, může pacient ihned po vyšetření odejít.

Vyšetření dítěte

Doprovod dítěte musí zajišťovat osoba, která je ochotná a schopná s dítětem setrvat ve vyšetřovně. Nesmí proto být těhotná. Rodiče a zákonní zástupci dětí, kteří podstupují CT vyšetření musejí být informováni o eventuální nutnosti vyšetření v celkové anestezii.

Alternativy výkonu a důvod vyšetření

Vždy záleží na povaze onemocnění a rozhoduje lékař, který CT vyšetření indikuje ve spolupráci s radiologem. Obecně je možné použít ultrazvukové a rentgenové vyšetření nebo vyšetření pomocí magnetické rezonance. Důvod a možné alternativy vyšetření sdělí pacientovi indikující lékař při návrhu vyšetření, který pečlivě zvážil jeho potřebnost. Předpokládaným přínosem CT vyšetření je zjištění příčin pacientových obtíží. Důvod vyšetření sdělí tedy pacientovi ošetřující indikující lékař při návrhu CT vyšetření.

Výsledek vyšetření

Výsledek vyšetření bude osobně předán pacientovi standardně do 7 dnů od provedení vyšetření.
Přesný termín bude s pacientem domluvený předem.Vyhodnocení nálezu je poměrně složitým úkonem, nevyžadujte proto sdělení výsledku ihned po vyšetření. Výjimkou jsou naléhavé stavy, o kterých rozhodne dohoda indikujícího lékaře a vyšetřujícího rentgenologa.

Právo odmítnout navrhované CT vyšetření
Po rozhovoru s lékařem máte právo nesouhlasit s navrhovaným výkone,. Pokud souhlas nebude dán, lékař vysvětlí pacientovi možné následky odmítnutí a učiní záznam, který musí podepsat pacient i lékař-" Záznam o odmítnutí CT vyšetření" - revers


Pokud pacientovi jakákoli část tohoto poučení není jasná, případné dotazy a další vysvětlení zodpoví před vyšetřením lékař, který bude CT vyšetření provádět (případně indikující lékař).

Nezbytnou součástí provedení zdravotního výkonu CT je podepsání „Informovaného souhlasu“ a vyplnění dotazníku. Souhlas informovaného pacienta je součástí zdravotnické dokumentace.

V případě potíží před vyšetřením, v průběhu vyšetření nebo po vyšetření okamžitě na tyto potíže upozorněte lékaře nebo přítomného radiologického asistenta.

Přítomnost kovových materiálů ve Vašem těle nebo na Vašem těle například po operacích, úrazech nebo jiných zákrocích, případně kovových materiálů, které nosíte z kosmetických či jiných důvodů sdělte před vyšetřením lékaři nebo radiologickému asistentovi.