Laboratorní příručka

Laboratorní příručka je informační dokument určený všem spolupracujícím subjektům. Naleznete zde informace o prováděných vyšetřeních, o podmínkách příjmu vzorků, o vydávání výsledků, o činnosti laboratoře a mnoho dalších informací, které vás mohou zajímat v rámci spolupráce s naší laboratoří. Obsahuje informace, instrukce a rady, které vám pomohou předejít nedorozuměním a zdržením, způsobeným nesprávnými postupy.

  Stáhnout laboratorní příručku

  Stabilita analytů
Poučení pacienta

VYŠETŘENÍ K DIAGNOSTICE DIABETES MELLITUS POMOCÍ ORÁLNÍHO GLUKÓZOVÉHO TOLERANČNÍHO TESTU (OGTT)
Pacient odeslaný k vyšetření pomocí OGTT by měl být poučen, že se musí dostavit nalačno a že v prostorách laboratoře stráví nejméně 2 hodiny. Po prvním vyšetření glykémie vypije 200ml roztoku obsahujícího 75g glukózy a ochucovadlo. Po tomto nesmí konat žádnou fyzickou námahu, nesmí jíst, pít ani kouřit až do posledního odběru za 2 hodiny od vypití roztoku. Jediná možná aktivita je návštěva toalety. Pacient, který nepochopí nutnost tohoto postupu nebude vyšetřen, protože výsledek nebude validní. Nejčastější svévolné narušení vyšetření je kouření a opuštění čekárny za účelem soukromých aktivit mimo laboratoř. Pacientovi, který opustí laboratoř z jiného důvodu, než je návštěva toalety, bude vyšetření OGTT ukončeno. Nejčastější chybou lékařů je odeslání pacienta na OGTT vyšetření i přes to, že výsledky již předchozích vyšetření splňují kritéria pro stanovení diagnózy diabetu. Lékař indikující OGTT by měl znát jeho indikace a být si jistý porozuměním doporučení odborných společností (Česká diabetologická společnost eventuelně Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP). Pacient, jehož glykemie je nalačno před provedením OGTT vyšší, než 7,2 mmol/l, nebude dále vyšetřován! Pacient, u kterého jste zaznamenali opakovaně nalačno glykémii vyšší než 6,9 mmol/l splňuje kritéria pro diagnózu diabetes mellitus. Provedení OGTT u pacienta se stanovenou diagnózou diabetu je postup non lege artis.

Pacienti se na OGTT musí předem objednat. Objednání je možné osobně, nebo na telefonním čísle 585 505 221 nebo 585 505 222. OGTT u těhotných se vyšetřuje ve 24-25 týdnu těhotenství. Vzhledem k riziku zaplnění termínů je nutné, aby se těhotné pacientky objednávaly s předstihem, tedy aspoň před 20 týdnem těhotenství.

Pacient musí být poučen, že si má u lékaře, nebo v laboratoři, vyzvednout zkumavku s aplikátorem na vyšetření stolice a je vhodné, aby byl poučen, jak se vyšetření provádí. Je nepřípustné, aby nepoučený pacient nosil do laboratoře stolici ve vlastním obalu.

Test na okultní krvácení (OK test) je dostupný a relativně jednoduchý způsob zjištění okultního krvácení do stolice. Test je založen na detekci krevního barviva hemoglobinu ve stolici. Jedná se v současné době o jednu z nejdůležitějších metod vyšetření stolice.

Při použití určitých typů odběrových medií se nemusí jako dříve dodržovat 3 - denní dietní omezení. Test není vhodné provádět při menstruaci a u pacientů s průjmy.

Odběr vzorku provádí sám vyšetřovaný doma a provádí se takto: Odšroubujte a vyjměte tyčinku z odběrové zkumavky. Dejte pozor, aby nedošlo k vylití tekutiny ze zkumavky. Vzorek odeberete opakovaným zasunutím odběrové tyčinky nejméně do 3 míst ve stolici. Tyčinku se vzorkem vložte zpět do odběrové zkumavky a zašroubujte uzávěr. Dejte pozor, aby se neulomila špička odběrové zkumavky. Na přiloženém štítku vyplňte jméno a datum odběru stolice a štítek nalepte na odběrovou zkumavku. Vzorek je nyní připraven k testování. Takto odebraný vzorek stolice doručte, i se žádankou o vyšetření, v co nejkratší době do laboratoře. V laboratoři je potom vzorek vyšetřen na přítomnost krve a výsledek odeslán lékaři.

Pro zjištění celkových i relativních odpadů analytů v moči za účelem diagnostiky funkčního stavu vylučování moči je nutné získat reprezentativní vzorek moči a znát objem vyloučené moči za celý den. Jednorázový vzorek moči má totiž v průběhu dne různé složení podle toho jak je vylučování moči ovlivněno kolísáním hladiny hormonů, aktivitou opacienta a jeho stravovacím a pitným režimem. Jediná možnost, jak objektivně zhodnotit vylučovací schopnost ledvin, je vyšetření moči sbírané za reprezentativní období, tj. za jeden režimový cyklus, čili 24 hodin. Pacienta je třeba poučit, že se v den, kdy zahajuje sbírání moče, ráno naposledy vymočí normálně do záchodu a teprve potom každé další močení vykoná do čisté nádoby. Poslední vymočení zahrnuté do sběru je další den ráno, tedy 24 hodin po předchozím posledním vymočení do záchodu. Celý objem moči za 24 hodin je třeba smíchat v jedné nádobě a změřit celý objem. Z tohoto objemu se odebere malé množství (20-100 ml) a donese do laboratoře i s údajem o celkovém množství. Moč se musí před odebráním vzorku zamíchat proto, aby se stejnoměrně zamíchala moč za celý den a odebraný vzorek byl chemicky reprezentativní. Pokud se moč za celý den nevleze do jedné nádoby, pak je třeba po naplnění všech nádob moč slít dohromady a teprve potom odebrat vzorek. V případě, že to v domácích podmínkách činí potíže, pak je třeba donést do laboratoře veškerou nasbíranou moč. To může být i několik velkých PET lahví. Špatně provedený sběr moči nemusí lékař z výsledku rozeznat od patologických výsledků a mohl by chybně nastavit léčbu.

Nejčastější chybou je, že je pacient odeslán do laboratoře k vyšetření ze sbírané moči a teprve u okna evidence příjmu v odběrové místnosti se ptá, jak se to dělá. Tím se vyšetření zdrží minimálně o jeden den.
Doručování výsledků

Veškeré výsledky laboratorních vyšetření po jejich vyhotovení obdrží požadující lékař v tištěné podobě na výsledkůvém listu. Ten je lékařům mimo budovu našeho zdravotnického zařízení doručen zpravidla poštou na adresu uvedenou na žádance. Uvedená adresa na žádance je pro laboratoř závazná. V případě, že požaduje lékař odeslání výsledků na jinou adresu, musí to laboratoři sdělit doložitelným způsobem, tedy nejlépe uvedením dodatečné informace o změně adresy na žádanku.

Elektronickou cestou se výsledky odesílají zásadně jen lékařům se zabezpečeným přístupem. Je zcela vyloučeno zasílat výsledky vyšetření obyčejným e-mailem, nebo dokonce přes nějaké veřejné internetové portály. Takový postup je nezákonný a právně postižitelný. Více informací o zabezpečeném elektronickém přístupu k výsledkům laboratorního vyšetření získáte v laboratoři.

Nejrychlejším způsobem sdělení výsledků laboratorního vyšetření je telefonický kontakt. Ten však není používán k rutinnímu sdělování všech výsledků, ale jen statimových (urgentních) zádostí, nebo k hlášení závažných výsledků v neočekávaných intervalech. Výsledky statimových vyšetření hlásí pověřený pracovník laboratoře vždy ihned po jejich vyhotovení, nejpozději do hodiny od příjmu vzorku. Je třeba si uvědomit, že odchod pacienta z ordinace rozhodně není začátek hodiny, po které obdrží lékař výsledek. Řada pacientů si s žádankou na statimové vyšetření nejprve odskočí nakoupit, nebo popovídat s přáteli v čekárně a až si vzpomenou na vyšetření, tak dochází do laboratoře. Lékař musí poučit pacienty, že statimové vyšetření vyžaduje okamžité dostavení se k odběru. Dobu pobytu pacienta mimo laboratoř před odběrem rozhodně nelze započítávat do hodiny určené jako limit pro vydání výsledku vyšetření.
Souborová vyšetření

Indikace: určení stupně postižení selhávajících ledvin u diabetických postižení, nefrosklerózy, ischemie i jiných diagnóz. Diferenciální diagnostika mezi ledvinnými postiženími. Určení typu proteinurie. Zhodnocení koncentrační schopnosti ledvin a minerálového metabolismu.
Požadavky na lékaře: Zadat do žádanky požadavek na vyšetření ledvinového souboru a poučit pacienta (viz níže). K žádance je třeba připojit informaci, nebo vepsat do žádanky seznam základních interních diagnóz, hmotnost a výšku. Je naprosto nezbytné uvést medikaci!
Požadavky na pacienta: Sběr moči za 24 hodin. Pacient se ráno naposledy vymočí do záchodu a po té již každou další moč až do dalšího rána sbírá do čisté nádoby. Ze smíchané moči po změření objemu předá vzorek této moči spolu s údajem o vymočeném objemu. Spolu s tímto vzorkem odevzdá ještě druhý vzorek moči, vymočený ráno před odběrem. V laboratoři bude pacientovi odebrán vzorek krve. Pacient musí k odběru přijít nalačno.
Seznam vyšetřených analytů v séru:  Urea, Kreatinin, Na, K, Cl, cystatin C, Albumin, Glukóza, Osmolalita,
Seznam vyšetřených analytů v moči:  Urea, Kreatinin (v ranním vzorku i sbírané moči), Na, K, Cl, cystatin C, Albumin, Celková bílkovina, Glukóza, Osmolalita, Hustota, GMT.
Výsledek: Z naměřených hodnot a zadaných údajů od lékaře se vypočtou čtyři varianty glomerulární filtrace, srovná teoretická osmolalita s naměřenou, vypočtou frakční exkrece a odpady. Zhodnotí se proteinurie několika indexy.
Závěr: Výsledkový list obsahuje kromě naměřených výsledků a výpočtů i slovní závěr vypracovaný lékařem biochemikem. Tento závěr obsahuje diagnostickou rozvahu, závěr a eventuelní doporučení.

Podrobné informace najdete v laboratorní příručce, nebo na tel.: 581 679 293.

Indikace: diferenciální diagnostika sekundárních a primárních dyslipidemií. Určení příčin sekundárních dyslipidemií. Vyšetření se provádí před zahájením léčby dyslipidemií.
Požadavky na lékaře: Zadat do žádanky požadavek na vyšetření ledvinového souboru a poučit pacienta o odběru na lačno. Připojit k žádance informace o hmotnosti, výšce, kouření, infarktu myokardu v pokrevní rodině, krevní tlak, je-li přítomna hypertrofie levé komory (nebyl-li pacient echokardiograficky vyšetřován, pak uvést, že nemá), uvést základní interní diagnózy, zejména diabetes mellitus, nemoci štítné žlázy, metabolická onemocnění, kardiovaskulární potíže atd.   Je naprosto nezbytné uvést medikaci. Je li anamnéza stručná (pacient bez interních diagnóz a bez medikace), stačí základní údaje rukou vepsat do žádanky do políčka pro poznámky.
Požadavky na pacienta: Odběr krve na lačno.
Seznam vyšetřených analytů (sérum a sedimentace):  Cholesterol, HDL, LDL, TAG, Apo-AI, Apo-B, Glykemie, Kys.močová, ALT, AST, GMT, ALP, TSH, CRP, Kreatinkináza, sedimentace.
Výsledek: Z naměřených hodnot a zadaných údajů od lékaře se vypočtou BMI, statistická rizika podle Münsterské, Framinghamské a Score studie. Jsou vypočteny indexy rizikovosti a zhodnocena aterogenita plasmy. Je proveden odhad velikosti LDL částic. Vyhodnoceno je metabolické pozadí ve vztahu k možným příčinám sekundárních dyslipidemií.
Závěr: Výsledkový list obsahuje kromě naměřených výsledků a výpočtů i slovní závěr vypracovaný lékařem biochemikem. Tento závěr obsahuje diagnostickou rozvahu, závěr a eventuelní doporučení.

Podrobné informace najdete v laboratorní příručce, nebo na tel.: 581 679 293.
Žádanky

Klasická papírová žádanka laboratorního vyšetření je dostupná fyzicky v naší laboratoři a žadatelé si o ni mohou zažádat. Lze však použít i žádanku vytištěnou.

K vyšetření lze přijmout vzorek či pacienta pouze na základě správně vyplněné žádanky. Zejména chybějící identifikace pacienta či žadatele jsou  zásadním důvodem k odmítnutí vyšetření.

V případě nouze lze žádat o vyšetření vzorku i vypsáním požadavků na obyčejný poukaz na vyšetření/ošetření. Nadále však platí, že takováto improvizovaná žádanka musí obsahovat nezaměnitelnou identifikaci žadatele (lékaře), pacienta, plátce (zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel, policie, samoplátce a podobně), aspoň jednu diagnózu pro kterou je vyšetření žádáno a v případě, že odesíláte již odebraný vzorek, připiště i datum a čas odběru.

  Žádanka OKBH
  Žádanka OKBH pro samoplátce
Časté dotazy a nedorozumění

V případě žádosti o vypracování souborového vyšetření (ledviny, lipidy), je naprosto nezbytné dát laboratoři k dispozici zdravotní údaje nutné k výpočtům a statistickým hodnocením. Jedná se o údaje uvedené na zadní straně žádanky i v laboratorní příručce.

V případě, že je údajů mnoho a nevlezou se vepsáním do poznámek na žádance, například u polymorbidního pacienta, pak je nutné připojit k žádance volný list s údaji o anamnéze, medikaci, krevním tlaku, výšce, hmotnosti a u lipidových souborů ještě kuřáctví, infarkt v rodinné anamnéze eventuelně přítomnost dilatace levé komory (je li údaj známý). Chybění těchto údajů zdržuje práci laborantky u příjmového okna, protože musí urgovat žádajícího lékaře o doplnění těchto informací. Bez těchto informací nelze provést řadu výpočtů a souborové vyšetření nelze provést. Špatně uvedené údaje maří smysl souborového výpočtu.

LÉKAŘ NESE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDANKU

Laboratoř dle platné legislativy nesmí provádět jiná vyšetření, než je uvedeno na žádance. Pracovníci laboratoře nesmí opravovat žádanku ani provádět vyšetření na ní neuvedená. Za nepřehledně vyplněnou žádanku, nebo chybně zašktnuté políčko je před pojišťovnou zodpovědný žádající lékař. Na argument, že „to se přece rozumí samo sebou, že to mělo být jinak“ nelze brát zřetel. Nepopsané vzorky je laboratoř povinna zlikvidovat.

Žádanka musí obsahovat minimálně tyto údaje:

  • Nezaměnitelnou identifikaci pacienta
  • Uvedení žadatele, což je většinou razítko lékaře s kontaktními údaji
  • Plátce (pojišťovna, samoplátce, zaměstnavatel, policie)
  • Diagnózu, nejlépe tu, pro kterou je pacient vyšetřován
  • U odebraných vzorků uvést datum a čas odběru


Žádanka bez těchto údajů je důvodem k odmítnutí zaslaného vzorku či odběru od pacienta. Telefonické doplňování údajů zdržuje jak personál u přímu, tak i pacienty čekající za pacientem s neúplnou žádankou.

U souborových vyšetření je nutné uvádět na žádanku, nebo zvláštní list i anamnestické údaje včetně medikace. Pro výpočty rizikových faktorů u lipidového souboru je nezbytné navíc uvádět krevní tlak, tělesnou hmotnost a výšku, kuřáctví, infarkt myokardu v rodinné anamnéze eventuelně zjištěnou dilataci levé komory, byla-li diagnostikována. Podrobnější informace jsou u souborových vyšetření.