Náležitosti žádanky

Lékař nese plnou zodpovědnost za správně vyplněnou žádanku

Laboratoř dle platné legislativy nesmí provádět jiná vyšetření, než je uvedeno na žádance. Pracovníci laboratoře nesmí opravovat žádanku ani provádět vyšetření na ní neuvedená. Za nepřehledně vyplněnou žádanku, nebo chybě zašktnuté políčko je před pojišťovnou zodpovědný žádající lékař. Na argument, že „to se přece rozumí samo sebou, že to mělo být jinak“ nelze brát zřetel. Nepopsané vzorky je laboratoř povinna zlikvidovat.

Žádanka musí obsahovat minimálně tyto údaje:

  • Nezaměnitelnou identifikaci pacienta
  • Uvedení žadatele, což je většinou razítko lékaře s kontaktními údaji
  • Plátce (pojišťovna, samoplátce, zaměstnavatel, policie)
  • Diagnózu, nejlépe tu, pro kterou je pacient vyšetřován
  • U odebraných vzorků uvést datum a čas odběru


Žádanka bez těchto údajů je důvodem k odmítnutí zaslaného vzorku či odběru od pacienta. Telefonické doplňování údajů zdržuje jak personál u přímu, tak i pacienty čekající za pacientem s neúplnou žádankou.

U souborových vyšetření je nutné uvádět na žádanku, nebo zvláštní list i anamnestické údaje včetně medikace. Pro výpočty rizikových faktorů u lipidového souboru je nezbytné navíc uvádět krevní tlak, tělesnou hmotnost a výšku, kuřáctví, infarkt myokardu v rodinné anamnéze eventuelně zjištěnou dilataci levé komory, byla-li diagnostikována. Podrobnější informace jsou u souborových vyšetření.