Informace pro lékaře

Bicyklová ergometrie

Zátěžovým testem detekuje ischemii vyvolanou námahou, možný vznik arytmií po zátěži, dává možnost posuzování efektu terapie, zhodnocení celkové trenovanosti organismu a na základě zjištěných skutečností vyslovení prognostických závěrů či nutnosti dalších vyšetřovacích postupů.
Všeobecné indikace pro ergometrii:

 1. Muži i ženy s typickou či atypickou anginou pectoris
 2. Potřeba určení zátěžové kapacity u nemocných se známou ICHS
 3. Určení zátěžové kapacity a prognozy u nemocných s odstupem po infaktu myokardu
 4. Vyšetření nemocných s anamnezou možných arytmií po zátěži

Možné další indikace pro ergometrii:

 1. Asymptomatičtí muži i ženy nad 40 let se 2 a více rizikovými faktory ICHS
 2. Asymptomatičtí muži nad 40 let plánující intenzivní fyzické zatěžování
 3. Hodnocení funkční kapacity po zaléčení ICHS nebo srdečního selhání
 4. Vasospastická angina pectoris
 5. Pravidelné sledování nemocných se známou ICHS nebo po revaskularizačních výkonech
 6. Hodnocení odpovědi krevního tlaku na zátěž u systémové hypertenze
 7. Pomocné informace u nemocných s blokem pravého Tawarova raménka
 8. Thorakalgie, u nichž si indikující lékař není zcela jist, zda jsou kardiálního původu

Věková hranice 40 let není absolutní podmínkou, vyšetření je možné i u mladších jedinců s přihlédnutím ke skutečnosti, že akutní koronární příhody se posouvají do mladších věkových skupin
Vyšetření má samozřejmě celou řadu kontraindikací, které zde nevypisujeme, před zahájením vyšetření stav pacienta posoudí vyšetřující lékař a nemocného případně z testování vyřadí. Indikující lékař je však povinen sdělit, proč nemocného odesílá, ev. další závažné skutečnosti, které by mohly mít na vyšetření nepříznivý vliv (metabolické nemoci aj.) a vypsat pravidelnou medikaci.  Vyšetření není možné u nemocných se závažným kloubním onemocněním - pokud nejsou schopni šlapat na kole - a u obézních nad 130 kg. V den vyšetření je třeba vysadit nitráty ( Cardiket, Mono-mack, Monotab, Olicard, Sorbimon, Monosan, Corvaton, Molsihexal aj.), 3 dny před vyšetření vysadit beta-blokátory (Vasocardin, Betaloc, Concor, Egiloc, Tenormin, Lokren, Sectral apod.)  s event. náhradou lékem z jiné skupiny u antihypertenzní medikace.
Po celou dobu vyšetření je přítomen vyšetřující lékař, který také ihned po vyšetření provede jeho zhodnocení a protokol o vyšetření odevzdá pacientovi.
Objednání vyšetření na telefonu 585 505 217, popřípadě 585 505 203. Vyšetření může indikovat praktický lékař i odborný lékař.